Werbung

Küeraobend im Heimathaus

Mittwoch 18 Uhr Küeraobend im Heimathaus

Nu is de April al halw üm un dat Fröjaor kümp met Macht. De Vüëgel sin äs nich wies ant Singen un auk de iärsden Blömkes kiekt auk ut de Grund. De Mensken maakt iäre Gaörns praot un et is `n Rüek in de Lucht de man nich beschriewen kann. So tüsken Blomenduft. Grillkuole un Gülle! An de iäresden beiden kanns di ja wol an gewüenen. Män dat lesde, bä!!! Dao gewüens die silliäwedaages nich an. Aower wat helpt dat Lamenteeren. Kanns doch niks an ännern. Wi wilt us män düsse Wiärke wier, so äs immer an`n diärden Gunsdag in`n Monat to`t Waterdüörsken unnern Bosen driärpen. Aobends, Klok sess gait et laoss. Dan launt sik dat kuëmen auk för de wel Foobal kieken wilt. De küënt dan ja `n lük äer weggaon.

Kurzmeldungen

Beitrag einreichen

Ihr Beitrag auf dieser Seite?

Schreiben Sie einfach an:

info@hauenhorst.de

Werbung